Oikaisu Jari Lepän virheelliseen tietoon Vihreiden metsänhoitoon ja tavoitteisiin liittyen

Mahtaako johtua lähestyvistä vaaleista vai mistä, että muiden puolueiden jäsenet levittävät virheellistä tietoa Vihreiden tavoitteista. Toimitusministeriön maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä väitti (Matti ja Liisa 28.3.) että Vihreät vastustaisivat metsänhoitoa ja tavoitteenamme olisi museoida metsät. Näin ei ole. Metsät ovat hyvä uusiutuva raaka-aine, joka on aina ollut suomalaisten niin henkisen kuin taloudellisen hyvinvoinnin lähde.

 

Metsillä on suuri merkitys myös ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Siksi Vihreiden mielestä metsien hiilivarastoa ja siten niiden roolia hiilinieluna tulisi kasvattaa metsien kiertoaikaa pidentämällä. Tämä varmistaisi myös järeämmän puun saannin esimerkiksi puurakentamiseen.

 

Valtaosa luonnon uhanalaisista lajeista elää metsissä. Erityisesti metsien jäkälien, sammalien ja lintujen tilanne on heikentynyt merkittävästi. Metsänkäsittelyssä on huomioitava nykyistä paremmin luonnon monimuotoisuus lisäämällä järeiden säästö- ja lahopuiden määrää, huolehtimalla puulajiston monipuolisuudesta sekä jättämällä riittävästi riistatiheikköjä ja suojavyöhykkeitä. Suojelualueiden lisäämiseksi METSO-rahoitusta on kasvatettava.

 

Metsähakkuiden kokonaismäärän kestävyyttä arvioitaessa on huomioitava pelkän puuntuotannon lisäksi niin ilmastovaikutukset, luonnon monimuotoisuus, virkistyskäytön mahdollisuudet kuin muut sosiaaliset vaikutukset. Kaikki tutkimukset osoittavat, että mitä enemmän hakataan, sitä pienempi on metsien hiilinielu. Kun kaikki edellä olevat näkökulmat otetaan huomioon, ei metsähakkuiden määrän kasvattamisen ei ole varaa.

 

Lopuksi haluan oikaista myös toisen sitkeästi levityn väärän tiedon vihreitä koskien. Me emme ole kieltämässä autoilua emmekä bensa- ja dieselautojen käyttöä. Sen sijaan haluamme vähentää autoilun päästöjä. Tässä keinoina ovat esimerkiksi liikennebiokaasuautojen ja sähköautojen lisääminen.

 

Krista Mikkonen
Vihreiden kansanedustaja ja -ehdokas
Joensuu