Valkoposkihanhikortit pöytään

Valkoposkihanhikeskustelu käy vilkkaana. Kaikilla on muistissa viime kevään poikkeuksellinen tilanne, joka pysäytti hanhet tavallista pidemmäksi aikaa itäisen Suomen pelloille. Seurauksena olivat mittavat vahingot viljelijöiden työlle, omaisuudelle ja jaksamiselle.

Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö lähtivät yhdessä ratkaisemaan ongelmaa perustamalla valkoposkihanhityöryhmän, joka ehdotti liudan toimia vahinkojen ehkäisemiseksi. Niiden toteutukseen ryhdyttiin heti. Esimerkiksi poikkeuslupia hanhien karkottamiseksi laitettiin välittömästi täytäntöön ja lupien sähköistä hakujärjestelmää sekä ohjeistusta kehitettiin.

Syksyn jälkeen työtä on jatkettu. Pohjois-Karjalan ELY-keskukseen on palkattu valtakunnallinen hanhikoordinaattori ja uusia alueellisia hanhityöryhmiä on perustettu. Parhaillaan toteutamme yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa lintupeltojen tutkimushanketta. Jo kymmeniä viljelijöitä on ilmoittautunut mukaan, kiitokset jokaiselle teistä. Samalla testataan karkotuskeinoja, kuten tehokkaaksi tunnetun laserin käyttöä ja droneja sekä selvitetään koirien käyttöä ja ampumista.

Kaikki rauhoitettuja lintulajeja koskevat poikkeusluvat ratkaisee Varsinais-Suomen ELY-keskus. Poikkeuslupia käsittelevä viranomainen on lain nojalla riippumaton ja tekee päätökset harkintansa mukaan. Vastaava työnjako on tullut hyvin esiin koronan hoidossa: hallitus säätää lait, itsenäinen vastuuviranomainen tulkitsee ja toteuttaa. Toivon työrauhaa vaativaan hakemusurakkaan.

Viime syksynä hanhihakemukset priorisoitiin, mikä jumitti muut lintuja koskevat lupahakemukset. Nyt kun tuota sumaa puretaan, on hanhihakemusten käsittely viivästynyt. Vaikka viime kesänä vahvistetut resurssit ovat yhä käytössä, ovat ne riittämättömät. Ympäristöministeriö onkin tukenut Varsinais-Suomen ELYn työ- ja elinkeinoministeriölle toimittamaa lisäresurssipyyntöä, jotta hakemusten käsittelyyn saadaan lisähenkilöitä ja päätökset tehtyä ajoissa.

Valkoposkihanhi on luonnonsuojelulailla rauhoitettu laji. Se ei ole riistalaji, joten sen hyödyntäminen ravinnoksi ei ole sallittua. Toin jo viime keväänä julki, että olen valmis keskustelemaan valkoposkihanhen siirrosta metsästyslakiin riistalajiksi Ruotsin ja Viron tapaan. Muutoin asiaa monipuolisesti tarkastelleen hanhityöryhmän työstä tämän ratkaisuvaihtoehdon tarjoaminen jäi uupumaan. Asian on kuitenkin tuonut eduskunnan käsittelyyn valkoposkihanhen metsästyksen sallimista ajava kansalaisaloite, johon maa- ja metsätalousvaliokunta parhaillaan valmistelee mietintöä.

Olen saanut useita yhteydenottoja viljelijöiltä ja ymmärrän valtavan ahdistuksen, joka valkoposkihanhien lähestyvä muutto aiheuttaa. Ympäristöministeriö tekee omalta osaltaan kaikkensa hanhien aiheuttamien tuhojen lievittämiseksi. Olemme sitoutuneet toimeenpanemaan hanhityöryhmän meille osoittamat tehtävät. Parhaillaan selvitämme, voimmeko auttaa maa- ja metsätalousministeriötä toteuttamaan lupauksensa hanhipelloista vanhoilla turpeennostoalueilla.

Valkoposkihanhet ovat aiheuttaneet ongelmia muuttoreitin varren viljelyksille jo vuosien ajan. Jatkamme yhteistyössä hanhityöryhmän ehdotusten pohjalta työtä kokonaisvaltaisen ratkaisun aikaansaamista, jotta voimme turvata maatalouden edellytykset hanhien muuttoreitin varrella.

Teksti on julkaistu Maaseudun Tulevaisuuden vieraskolumninina 31.3.2021.