Suomi on hyvin varautunut turvallisuusuhkiin

Heimo Riikonen kysyi (Karjalainen 17.3.), miten Suomi on varautunut hybridiuhkiin.

Aivan samoin kuin olemme varautuneet aseelliseen hyökkäykseen, olemme varautuneet muuhun Suomen suvereniteettia loukkaavaan ja uhkaavaan toimintaan, kuten hybridivaikuttamiseen.

Aivan samoin kuin aseellisen uhan osalta, hybridivaikuttamiseen vastaaminen toteutuu kulloisenkin tilanteen mukaisesti. Varautumista koskevat tarkat suunnitelmat ovat salassa pidettävää tietoa, eikä niitä voi eikä pidä esitellä julkisuudessa.

Hybridivaikuttamistilanteiden torjumiseen on lainsäädännössä ja operatiivisissa suunnitelmissa monenlaisia keinoja. Niiden käyttöönotosta päättää operatiivista toimintaa johtavat ja toteuttavat henkilöt. Poliitikkojen tehtävä on varmistaa, että käytössä on riittävä ja tehokas keinovalikoima, jota sovelletaan Suomen perustuslain ja kansainvälisten sopimusten edellyttämällä tavalla.

Sisäministeriössä on selvitetty tarvittavia lainsäädännöllisiä muutoksia, jotka entisestään parantavat rajaturvallisuutta sekä mahdollisuuksia vastata mahdolliseen hybrivaikuttamiseen, jossa ihmismassoja ohjattaisiin rajalle niin sanotussa välineellistämistarkoituksessa. Esiin nousseita lakimuutoksia valmistellaan paraikaa.

Oikeusministeriössä puolestaan on alkanut työ, jossa hybridiuhkatilanne nostetaan valmiuslaissa tarkoitettujen poikkeusolojen luetteloon. Vastaavanlaista lainsäädännön tarkistamista tehdään myös muissa ministeriöissä.

Hybridivaikuttamisesta puhuttaessa on hyvä tiedostaa, että vaikuttamispyrkimykset kohdentuvat yhteiskunnan monille osa-alueille ja keinovalikoima on laaja. Siihen sisältyy muun muassa poliittisia, diplomaattisia, taloudellisia ja sotilaallisia keinoja sekä esimerkiksi informaatio- ja kybervaikuttamista.

Näihin varautuminen edellyttää ajantasaisia suunnitelmia ja kokonaisturvallisuuden toimintamallia sekä hybridiuhkien entistä parempaa tunnistamista ja torjumista. Tätä työtä turvallisuusviranomaiset tekevät jatkuvasti tunnistaen Venäjän hyökkäyksen myötä kasvaneen hybridivaikuttamisen uhan.

Teksti on julkaistu Karjalaisen mielipideosastolla 26.3.2022.